#1890 Laterne / Beleuchtung

Parkplatz Hanfsack / Engelsgarten (Wohnmobilstandplatz) Ausfall sämtlicher Straßenbeleuchtung


Ereignisnummer: 1890

Kategorie: Laterne / Beleuchtung

Aktueller Status:
s3
Erledigt